Redovisning och fakturering

Faktureringsprogramsvariabler uppträder ofta i intressen av intresse för redovisningsforskare. Den ekonometriska modelleringen av dessa variabler uppvisar speciella utmaningar. Linjära uppskattningsmetoder (t ex OLS) är ofta otillräckliga vid studien av begränsade beroende variabler och kan producera förutsagda värden som ligger utanför enhetsintervallet. Etablerade olinjära tillvägagångssätt som fakturering- och debit-omvandlingar eller censurerade och trunkerade regressioner kan dämpa bristerna i linjära regressioner för alla sorters faktureringsprogram. Dessa metoder är dock inte lämpliga i inställningar där en väsentlig del av observationerna ligger vid gränserna. Icke-linjära metoder använder restriktiva antaganden för distributionen och använder tillfälliga-omvandlingar för observationer vid gränserna. Den fraktionerade fakturamodellen övervinner många begränsningar av etablerade linjära och icke-linjära ekonometriska lösningar vid studier av begränsad data. I den här studien granskar vi ekonomiska egenskaper och föreslår dess tillämplighet på ett brett spektrum av intressen för räkenskapsforskare. Vi tillhandahåller exempel på redovisningsforskning som rutinmässigt använder begränsade beroende variabler, presenterar resultat från Monte Carlo-simuleringar för att belysa fördelarna med att använda Faktureringsprogram i förhållande till konventionella modeller och genomföra en arkivförlängning som jämför resultaten från en traditionell OLS-modell och FRM till Studien av ledande ersättning. Vi slutsatsen att faktureringsprogrammen ett förbättrat metodiskt tillvägagångssätt för studien av begränsade beroende variabler.

Rapport om faktureringsprogram

Rapporten undersöker aktiemarknadens reaktion på händelser i samband med att ett direktiv i Europeiska unionen (EU) genomförs, vilket innebär att ökat icke-finansiellt offentliggörande, vilket påverkar företag som är noterade på EU-börser eller har betydande verksamhet i EU. De upplysningar som lämnats avser företagens miljö-, sociala och styrningsprestanda. Genom att använda ett gränsöverskridande exempel dokumenterar vi först en genomsnittlig negativ marknadsreaktion på händelser som ökar sannolikheten för passage för denna förordning, i överensstämmelse med aktieinvesterare som förutser nettokostnader med direktivets passage för de flesta företag. Genom att utnyttja flera fakureringsprogram tvärsnittsvariationen förutspår och dokumenterar vi en mer negativ marknadsreaktion för företag som har (i) låga icke-finansiella rapporteringsnivåer i förväg, vilket överensstämmer med investerare som förutser dessa framtida upplysningar för att avslöja sämre än förväntat nyheter, (Ii) svagare utveckling på icke-finansiella frågor, i överensstämmelse med förväntningarna för att dessa företag ska få framtida kostnader för att internalisera nuvarande externa förhållanden, Och (iii) lägre äganderätt hos institutionella tillgångsägare, i överensstämmelse med sådana investerare som kräver ytterligare upplysningar än vad som föreskrivs i direktivet. Den genomsnittliga marknadsreaktionen för företag med överlägsna icke-finansiella resultat och upplysningar i vårt urval är positivt, vilket tyder på att investerare förväntar sig nettovinster från direktivets genomgång för dessa företag. Debet och kredit är grunden till allt!